Оборудване и материали

Технология

Схемата на технологичния план (включително производствени съоръжения, хладилници, оборудване, работни места, температури).

Схема на стоковите потоци - суровини, готова продукция и спомагателни материали.

Очертаване на мръсна и чиста зона.

Схема за стандарти за защита на труда и безопасност съгласно ISO.

Схема на съоръжения за съхранение.

Генерален план и транспортна система.

Спецификацията на необходимото технологично оборудване.

Техническо задание за избрани специалности

Партньори Доставчици

 

Стартиране на производството

      Тестване и настройка на процеса.
      Обучение на персонала.
      Заключение относно индикаторите за проектиране.